Monday, 20 May 2024

Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang web https://techxe.net. Việc truy cập và sử dụng Trang web này được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện dưới đây. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, xin vui lòng không sử dụng Trang web.

Quyền sở hữu Trang web

Trang web, bao gồm mọi nội dung, tài liệu, thiết kế, biểu đồ, đồ họa, ảnh, video, logo, tên thương hiệu và các thông tin khác liên quan, là tài sản sở hữu độc quyền của chúng tôi hoặc các bên thứ ba liên quan. Bạn không được sao chép, phân phối, tái sử dụng, công bố công khai, tạo ra các công trình phái sinh hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

Sử dụng Trang web

a. Hạn chế sử dụng: Bạn cam kết sử dụng Trang web chỉ cho các mục đích hợp pháp và tuân thủ tất cả các quy định và điều kiện áp dụng. Bạn không được sử dụng Trang web để:

  • Vi phạm bất kỳ luật pháp nào;
  • Gây hại đến quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác;
  • Tạo ra hoặc truyền bất kỳ virus, mã độc, hoặc các thành phần có hại khác;
  • Can thiệp vào hoạt động bình thường của Trang web bằng cách gửi spam, tấn công mạng, hoặc thực hiện các hành động gây quá tải hệ thống;
  • Thu thập thông tin cá nhân của người dùng khác mà không có sự đồng ý của họ;
  • Sử dụng bất kỳ phương tiện nào để truy cập, thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu của người dùng một cách không được ủy quyền.

b. Tài khoản: Đối với một số hoạt động trên Trang web, bạn có thể cần đăng ký và tạo tài khoản. Bạn phải cung cấp thông tin chính xác và đảm bảo bảo mật thông tin đăng nhập của bạn. Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mọi hoạt động diễn ra dưới tên tài khoản của bạn. Chúng tôi có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt tài khoản của bạn nếu chúng tôi nghi ngờ việc sử dụng không đúng hoặc vi phạm các điều khoản và điều kiện.

Thay đổi và chấm dứt

Chúng tôi có quyền thay đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt Trang web hoặc bất kỳ phần nào của nó, bao gồm cả các tính năng, chức năng hoặc nội dung, vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Chúng tôi cũng có quyền từ chối việc truy cập hoặc sử dụng Trang web cho bất kỳ ai, với hoặc không với lý do. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đối với bất kỳ sự thay đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt nào đối với Trang web.

Trách nhiệm và miễn trừ trách nhiệm

a. Sự đảm bảo: Trang web được cung cấp dưới dạng “nguyên trạng” và “khi có sẵn”. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào, rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, độ chính xác, tính đúng đắn, tính khả dụng, tính thích hợp cho một mục đích cụ thể, hoặc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Bạn chịu toàn bộ rủi ro khi sử dụng Trang web.

b. Giới hạn trách nhiệm: Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc hậu quả, ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại đó.

Liên kết đến các trang web bên thứ ba

Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba không liên quan. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc các hoạt động của các trang web bên thứ ba đó. Việc kết nối đến các trang web bên thứ ba là tùy ý của bạn và có thể phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện của các trang web đó.

Điều khoản áp dụng

Các điều khoản và điều kiện này áp dụng cho việc truy cập và sử dụng Trang web và có hiệu lực đến khi chúng tôi chấm dứt nó. Việc chấm dứt này không ảnh hưởng đến các quyền và nghĩa vụ phát sinh trước khi chấm dứt.

Điều khoản bổ sung

Chúng tôi có thể cung cấp các điều khoản bổ sung hoặc điều chỉnh cho việc sử dụng cụ thể của một số phần của Trang web. Trong trường hợp có sự xung đột giữa các điều khoản bổ sung và điều khoản này, các điều khoản bổ sung sẽ điều chỉnh cho việc sử dụng cụ thể đó.

Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của quốc gia nơi Trang web này hoạt động. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản và điều kiện này sẽ được giải quyết bằng phương thức thương lượng hợp lý giữa các bên. Nếu không thể giải quyết bằng thương lượng, tranh chấp sẽ được đệ trình cho các tòa án có thẩm quyền tại quốc gia đó.